افتادن فرمانده انتظامی سرهنگ زبیدی هماهنگی

افتادن: فرمانده انتظامی سرهنگ زبیدی هماهنگی شناسایی دستگیری اخبار حوادث کلاشینکف قتل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نرخ تورم تولیدکننده فصل زمستان ۱۷.۳ درصد شد

شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل زمستان ١٣٩٦، به عدد ٢٥١,٧ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٤٢.٧)، ٣.٧ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١٤.٦)، ١٧.٣ درصد زیاد کردن د

نرخ تورم تولیدکننده فصل زمستان ۱۷.۳ درصد شد

نرخ تورم تولیدکننده فصل زمستان ۱۷.۳ درصد شد

عبارات مهم : پاییز

شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل زمستان ١٣٩٦، به عدد ٢٥١,٧ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٤٢.٧)، ٣.٧ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١٤.٦)، ١٧.٣ درصد زیاد کردن داشته ­است.

به گزارش ایلنا؛ براساس اعلام مرکز آمار، نتیجه های شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور و بخش­های مهم و اختصاصی، در فصل زمستان ١٣٩٦، به شرح ذیل است: شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل زمستان ١٣٩٦، به عدد ٢٥١,٧ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٤٢.٧)، ٣.٧ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١٤.٦)، ١٧.٣ درصد زیاد کردن داشته ­است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ١٢.٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز امسال (١٠,٥ درصد) زیاد کردن داشته ­است.

نرخ تورم تولیدکننده فصل زمستان ۱۷.۳ درصد شد

شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی، در فصل زمستان ١٣٩٦، با ٥,٩ درصد زیاد کردن نسبت به شاخص فصل قبل (٢٥٢.٤) به عدد ٢٦٧.٢ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٦.٩ درصد زیاد کردن نشان می­ دهد.

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ١٤,٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز امسال (٧,٦ درصد)افزایش داشته ­است.

شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل زمستان ١٣٩٦، به عدد ٢٥١,٧ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٤٢.٧)، ٣.٧ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١٤.٦)، ١٧.٣ درصد زیاد کردن د

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن، در فصل زمستان ١٣٩٦، با ٧,٧ درصد زیاد کردن نسبت به شاخص فصل قبل (٢٣٤.٦) و ٢٤.٤ درصد زیاد کردن نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٠٣.١) به عدد ٢٥٢.٧ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ١٧,٣ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٦ (١١,٢ درصد) زیاد کردن داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، در فصل زمستان ١٣٩٦، با ٤,٥ درصد زیاد کردن نسبت به شاخص فصل قبل (٢٤٢.٧) به عدد ٢٥٣.٦ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٠٩.١) ٢١.٣ درصد زیاد کردن نشان می­ دهد.

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ١٥,٥ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز امسال (١٢,٧ درصد) زیاد کردن داشته ­است.

نرخ تورم تولیدکننده فصل زمستان ۱۷.۳ درصد شد

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل زمستان ١٣٩٦، با ١,٥ درصد زیاد کردن نسبت به شاخص فصل قبل (١١٣.٠) به عدد ١١٤.٧ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٤.٠ درصد کم کردن نشان می ­دهد.

میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٨,١ درصد کم کردن داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٦، (٣.٤- درصد) کم کردن داشته ­است.

شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل زمستان ١٣٩٦، به عدد ٢٥١,٧ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٤٢.٧)، ٣.٧ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١٤.٦)، ١٧.٣ درصد زیاد کردن د

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل زمستان ١٣٩٦، با ١,٥ درصد زیاد کردن نسبت به شاخص فصل قبل (٢٤٧.١) به عدد ٢٥٠.٧ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٩ درصد زیاد کردن نشان می­ دهد.

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٨,٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٦ (٨,٨ درصد) زیاد کردن اندکی داشته ­است.

نرخ تورم تولیدکننده فصل زمستان ۱۷.۳ درصد شد

واژه های کلیدی: پاییز | زمستان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz